ANBI-CvD

 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (College van Diakenen GKO)
RSIN/Fiscaal nummer: 802678804
Nummer Kamer van Koophandel: 76352382
Contact Zie contact elders op deze site.

De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

B. College van Diakenen
Het College van Diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het college is samengesteld uit diakenen van de drie wijkgemeenten en telt nu 3 leden. Er zijn geen diaconale medewerkers in dienst, m.u.v. de diakonaal opbouwwerker die de Christus Triumfatorkerk 'deelt' met de Duinzichtkerk.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

C. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

C.  Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Het College van diakenen GKO kent vier belangrijke werkgebieden:
1. De drie wijkgemeentes (diaconale, pastorale en financiële ondersteuning van de wijkdiaconieën zoals bijvoorbeeld bij het werk van de zusterraden en bij individuele hulpverlening);
2. De eigen woonplaats (diaconale zorg gaat verder dan de kerkelijke gemeentes); Al jarenlang bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning aan het belangrijke werk van de Kesslerstichting en projecten van STEK.
3. Landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen); Bijdrages aan het werk van Exodus en projecten van Youth for Christ zijn hier goede voorbeelden van.
4. Werelddiaconaat. De Kerk in Actie collectes zijn bestemd voor mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld (ook natuurgeweld) waar ook ter wereld.

Om onze opdrachten uit te voeren, staan ons de volgende middelen ter beschikking:
a. Opbrengsten uit de collecten en giften t.b.v. de diaconie van de drie kerken; Het CvD bestemt de opbrengsten uit collecten en giften die gedaan zijn ten behoeve van de diaconie. De bestemming van de collecten wordt voor een aantal collecten vooraf vastgelegd in zogenaamde bestemmingscollecten. Deze worden door middel van extra publiciteit in de verschillende gemeentes extra onder de aandacht gebracht. Voor de overige collecten bepaalt het CvD de verdeling.
b. Het Missionair Diaconale Ontwikkelingssamenwerking fonds (MDO); Dit fonds is in het verleden opgebouwd uit giften voor missionair werk, dichtbij en veraf. De komende jaren zal het CvD dit fonds beheren en de gelden hieruit besteden aan projecten die binnen de doelstellingen van dit fonds passen. Het CvD heeft hiervoor een richtlijn opgesteld waarin de criteria en randvoorwaarden voor de besteding van de gelden zijn vastgelegd.
c. Het Fonds Bijzondere Doeleinden (FBD). Dit fonds is ontstaan door de verkoop van een bejaardenhuis in 1966. De doelstelling van het fonds is ouderenzorg in de ruimste zin. Voorbeelden van besteding zijn de financiële bijdrage aan het werk van de Recreatiecommissie van de GKO (RC) en de bijdrage aan het Ouderenpastoraat GKO. De RC organiseert twee keer per jaar een dagtocht voor de senioren uit de drie gemeentes.

D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Opbrengsten en Baten

Begroting 2024

Rekening 2023

Begroting 2023

Rekening 2022

Rekening 2021

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

7.500

9.962

7.500

7.787

7.404

Bijdragen van leden en anderen

4.200

4.757

4.900

.7.339

5.221

Door te zenden collecten en giften

- 541

2.094

165

Totaal baten A

11.700

15.260

12.400

17.220

12.790

 

       

 

Uitgaven en Kosten

       

 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

150

99

100

80

89

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

1.000

1.060

1.400

1.207

1.371

Kosten beheer, administratie en archief

811

425

1.200

700

406

Rentelasten/bankkosten

5.250

5.441

5.000

4.758

4.616

Diaconaal werk plaatselijk

26.000

23.106

26.000

26.115

23.091

Diaconaal werk regionaal/landelijk

-

 

-

-

-

Diaconaal werk wereldwijd

1.000

805

1.750

956

3.381

Afdrachten door te zenden collecten en giften

-

541

-

2.094

165

Totaal lasten A

34.211

31.477

35.450

35.910

33.119

 

       

 

Operationeel resultaat (A)

 

-22.511

-16.217

-23.050

-18.690

-20.329

Incidentele baten en lasten

       

 

Incidentele baten

-

25.968

-

-65.326

31.279

Incidentele lasten

-

-101

-

-32.782

-

Incidentele baten en lasten (B)

 

-

25.867

-

-98.108

-

Resultaat verslagjaar (A+B)

 

-22.511

9.650

-23.050

-116.798

10.950

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

       

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

65.326

0

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

29.500

27.929

30.500

61.320

28.733

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-25.968

-

0

-30.073

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-7.500

-9.962

-7.500

-7.775

-8.868

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

 

22.000

-8.001

23.000

118.871

-10.208

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-511

1.649

-50

2.073

742

Huidige weergave is o.b.v. conceptjaarrekening 2023 van 27 februari 2024 en begroting 2024 van 23 januari 2024.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De inkomsten van het CvD komen vooral uit opbrengsten van beleggingen (FBD en MDO) alsook de bijdragen van gemeenteleden via collectes tijdens de kerkdiensten en afzonderlijke giften. Het CvD heeft behalve geldmiddelen verder geen bezittingen. Hierdoor zijn de opbrengsten uit bezittingen beperkt.

De ontvangen inkomsten van het CvD worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk betreft de landelijke quotatie. Quotatie is afdracht van bijdragen om diaconaal werk op landelijk niveau mogelijk te maken.

De inkomsten liggen lager dan de uitgaven, echter het CvD kiest voor besteden zonder instandhoudingsverplichting. Zo worden de gelden uit beleggingen aangewend waarvoor ze bedoeld zijn, waarbij evenwel jaarlijks wordt ingeteerd. Dit is een bewuste keuze; diakenen willen wat doen met het geld om zo iets te betekenen voor mensen.

In de afgelopen jaren heeft het CvD onderzocht of het vermogen duurzamer belegd kan worden. Dit is in enige mate mogelijk en de beleggingsportefeuille is dienovereenkomstig aangepast.