ANBI-CvK

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (College van Kerkrentmeesters GKO)

RSIN/Fiscaal nummer: 002711722
KvK-nr: 76352129

Contact: Zie contact elders op deze site.

De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Kerkrentmeesters is een onderdeel van deze gemeente, zie algemene tekst ANBI PKN.

B. College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden uit de 3 wijkgemeenten.

Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

C. Verslag activiteiten

Onderhoud gebouwen:
Noorderkerk (1906) (gemeentelijk monument)
Christus Triumfatorkerk (1962) (rijksmonument)
Pax Christikerk (1964) (onlangs vrijwel volledig gerenoveerd)
De monumentale status brengt extra verantwoordelijkheden en kosten maar wekt ook veel interesse en aandacht op van buiten de kerk.

Medewerkers in dienst van onze gemeente zijn:
Predikanten 1,53 fte
Koster (CTK) 0,5 fte
Medewerkers Kerkelijk bureau 0,5 fte

D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolommen staan de bedragen uit de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting en jaarrekeningen. Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

onderstaande ANBI-gegevens zijn correct

 

Begroting 2021

Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2019 Rekening 2018
Opbrengsten en Baten          
Opbrengsten onroerende zaken 216.200 177.403 228.900 215.855 176.068
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 13.000 11.190 15.000 13.702 15.795
Opbrengsten levend geld 159.300 138.635 151.500 147.409 161.577
Door te zenden collecten en giften 6.600 6.018 18.000 6.868 -
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 59.450 7.552 53.900 51.861 59.729
Totaal baten A 454.550 340.789 467.300 435.695 413.169
           
Uitgaven en Kosten          
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 181.200 140.890 189.900 204.762 119.647
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 11.000 5.369 11.000 10.919 2.000
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 9.923 35.309 - 2.480 -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 146.350 148.592 144.700 171.731 146.399
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten - 559 - - -
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 13.600 10.927 15.800 13.542 13.452
Salarissen en vergoedingen 98.000 94.261 108.700 96.810 99.158
Kosten beheer, administratie en archief 20.300 31.311 18.200 23.199 18.098
Rentelasten/bankkosten 5.000 6.436 5.900 5.491 4.897
Afdrachten door te zenden collecten en giften 6.660 5.345 18.000 6.868 -
Totaal lasten A 491.973 478.999 512.200 535.802 403.651
           
Operationeel resultaat (A) -37.423 -138.201 -41.500 -100.107 9.518
           
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten - 1.232.780 - 152.677 -
Incidentele lasten - -100.000 - - -
Incidentele baten en lasten (B) - - - 152.677 -
Resultaat verslagjaar (A+B) -37.423 994.579 -44.900 52.570 9.518
           
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen          
Onttrekkingen bestemmingsreserves 37.423 64.440 - 100.107 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -1.059.019 - -152.585 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 37.423 -994.579 - -52.478 -
           
Resultaat naar Algemene reserve (D) - 0 -44.900 92 9.518


PKN-Fris-koppeling:

ANBI rapport
Toelichting

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.