ANBI-CvK

 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (College van Kerkrentmeesters GKO)

RSIN/Fiscaal nummer: 002711722
KvK-nr: 76352129

Contact: Zie contact elders op deze site.

De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Kerkrentmeesters is een onderdeel van deze gemeente, zie algemene tekst ANBI PKN.

B. College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden uit de 3 wijkgemeenten.

Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

C. Verslag activiteiten

Onderhoud gebouwen:
Noorderkerk (1906) (gemeentelijk monument)
Christus Triumfatorkerk (1962) (rijksmonument)
Pax Christikerk (1964) (onlangs vrijwel volledig gerenoveerd)
De monumentale status brengt extra verantwoordelijkheden en kosten maar wekt ook veel interesse en aandacht op van buiten de kerk.

Medewerkers in dienst van onze gemeente zijn:
Predikanten 1,33 fte
Koster (CTK) 0,5 fte
Medewerkers Kerkelijk bureau 0,5 fte

D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolommen staan de bedragen uit de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting en jaarrekeningen. Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

onderstaande ANBI-gegevens zijn correct

 

Begroting 2024

Begroting 2023

Rekening 2022

Begroting 2022

Rekening 2021

Rekening 2020 Rekening 2019 Rekening 2018
Opbrengsten en Baten                
Opbrengsten onroerende zaken 113.500 256.700 235.276 231.900 182.764 177.403 215.855 176.068
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 10.220 18.220 20.800 23.650 24.234 11.190 13.702 15.795
Opbrengsten levend geld 83.800 153.800 143.336 147.800 144.367 138.635 147.409 161.577
Door te zenden collecten en giften - - 1.867 7.000 2.812 6.018 6.868 -
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 4.400 39.100 29.888 39.400 48.916 7.552 51.861 59.729
Totaal baten A 211.920 467.820 431.167 449.750 403.093 340.798 435.695 413.169
                 
Uitgaven en Kosten                
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 68.300 212.900 160.207 205.500 149.196 140.890 204.762 119.647
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 4.800 6.600 17.921 6.600 11.808 5.369 10.919 2.000
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 9.900 9.900  20.621 9.932 16.571 35.309 2.480 -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 87.690 137.090 113.838 153.840 142.782 148.592 171.731 146.399
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 6.100 100 8.177 380 450 559 - -
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.860 9.760 8.570 9.560 9.586 10.927 13.542 13.452
Salarissen en vergoedingen 23.984 99.880 115.620 102.740 100.153 94.261 96.810 99.158
Kosten beheer, administratie en archief 17.130 28.980 38.386 28.280 29.288 31.311 23.199 18.098
Rentelasten/bankkosten 3.711 9.650 8.582 5.000 8.256 6.436 5.491 4.897
Afdrachten door te zenden collecten en giften - - 2.770 7.000 2.812 5.345 6.868 -
Totaal lasten A 227.475 514.860 494.692 528.823 470.902 478.999 535.802 403.651
                 
Operationeel resultaat (A) -15.555 -47.040 -63.525 -79.073 -67.809 -138.201 -100.107 9.518
                 
Incidentele baten en lasten                
Incidentele baten - - -17.953 177.744 1.232.780 152.677 -
Incidentele lasten - - -9.669  -3.777 -100.000 - -
Incidentele baten en lasten (B)   -   - - 152.677 -
Resultaat verslagjaar (A+B) -15.555 -47.040 -91.147 -79.073 106.158 994.579 52.570 9.518
                 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen                
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 12.190 222.140 79.073 71.965  64.440 100.107 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - -   - - - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -130.993 - -178.123 -1.059.019 -152.585 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - -   - - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - 12.190 91.147 -79.073 -106.158 -994.579 -52.478 -
                 
Resultaat naar Algemene reserve (D) -15.555 -34.850 0 0 0 0 92 9.518


PKN-Fris-koppeling:

ANBI rapport
Toelichting

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.