Diaconale missie

Door Christus geïnspireerd zorgdragen voor mensen in de knel en daarmee bouwen aan het aan het Koninkrijk van God. De missie en visie zijn uitgewerkt in het Beleidsplan 2016-2020 College van Diakenen GKO.

 1.0. Inleiding

Het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Oost (GKO) heeft op basis van de plaatselijke Regeling GKO een beleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2020. Hierin zet het College zijn missie, (hoofd)doelstellingen en strategie uiteen. Dit beleidsplan volgt op het beleidsplan 2011-2015. Zie ook: http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdAXkg=&inline=0
Het beleidsplan kent de volgende indeling: De structuur van het College (2.0), de missie (3.0), de uitgangspunten voor het diaconaal werk (4.0) en de diaconale werkzaamheden van het College (5.0).

 2.0. Structuur van het College van Diakenen GKO

Het College van Diakenen van de GKO is het centraal diaconaal orgaan van de Gereformeerde Kerk van Den Haag Oost (GKO). De Gereformeerde Kerk van Den Haag Oost bestaat uit de Christus Triumfator Kerk, de Noorderkerk en de Pax Christi Kerk. Het College kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal afgevaardigden vanuit de wijken. Het College komt een aantal keer per jaar bijeen. In juni 2005 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) van de GKO de plaatselijke regeling voor de GKO ondertekend, samen met het College van Diakenen.  Hierin zijn o.a. bepalingen opgenomen over de taken, bevoegdheden en activiteiten van het College. Het College hanteert deze regeling als formele leidraad voor zijn werk. 

 3.0. Missie van het College van Diakenen

Het College van Diakenen heeft de volgende missie geformuleerd: “ Het College wil in deze samenleving vanuit een door Christus geïnspireerde medemenselijkheid zorgdragen voor mensen in de knel en hen, waar mogelijk, materieel en immaterieel ondersteunen om op deze manier te bouwen aan het Koninkrijk van God.”

 3.1. Toelichting Missie

De bovenstaande missie wordt voortaan de diaconale missie van het College genoemd. Het College geeft de volgende toelichting bij de missie:

 Het College van Diakenen…

Het College van Diakenen van de GKO heeft als opdracht om in nauw overleg met de wijkkerken adequate materiële en financiële randvoorwaarden te scheppen voor het diaconale werk binnen de wijk.

 …wil in deze samenleving…

Het College van Diakenen staat midden in de veranderende samenleving en erkent dat het een belangrijke taak heeft te vervullen. Het tegengaan van maatschappelijk uitsluiting van individu en groepen is een belangrijke opdracht voor christenen.

 …vanuit een door Christus geïnspireerde medemenselijkheid…

Het College van Diakenen werkt vanuit het Christelijk geloof. Christus heeft de gelovigen een belangrijke opdracht gegeven om zorg te dragen voor de naaste, in het bijzonder voor mensen in de knel.( 'Wat jullie voor één van de onaanzienlijksten hebben gedaan, dat hebben jullie voor Mij gedaan', zo stelt Jezus in het Evangelie.)

…zorgdragen voor mensen in de knel en hen, waar mogelijk, materieel en immaterieel ondersteunen…

Het College van Diakenen draagt primair zorg voor mensen in de knel. Mensen in de knel zijn, volgens het College, mensen die zich sociaal en economisch in een disproportionele achterstandspositie bevinden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Kortom, een ieder kan een beroep doen op de hulp en aandacht van de Diaconie.

 …om op deze manier te bouwen aan het Koninkrijk van God.

Het College van Diakenen is van mening dat het zorgdragen voor de naaste bijdraagt aan het verder bouwen aan het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God zal een plaats zijn waar uiteindelijk geen ongelijkheid, nood en verdriet zal zijn.

 4.0. Uitgangspunten voor het Diaconaal werk

Om deze missie vorm te geven heeft het College een aantal praktische uitgangspunten geformuleerd.

a) Meerwaarde van het College

Het College van Diakenen van de GKO hanteert als belangrijk uitgangspunt dat het diaconale werk primair door de wijkdiaconieën vanuit hun eigen visie wordt uitgevoerd. Het College dient daarbij als platform voor het uitwisselen van gedachten.

b) Lokale missie

Het College van Diakenen vindt de band met de mensen in de wijk van groot belang en richt zich daarom primair op de mensen in Den Haag Oost. Door de aandacht te richten op de problemen en noden van de eigen wijk wordt, volgens het College, de band tussen kerk en wijk versterkt en wordt de zichtbaarheid van de kerk c.q. Diaconie vergroot. Het functioneren binnen lokale netwerken is  van groot belang om te weten wat de problemen en noden zijn. Het College is door middel van de wijkdiakenen verankerd in de wijk.

 c) Maatwerk

Het College is van mening dat geen enkel geval hetzelfde is en dat iedere situatie uniek is. Daarom moet er ook vanuit de geformuleerde missie zoveel mogelijk maatwerk verricht worden. De aanpak moet zo veel mogelijk afgestemd  zijn op de specifieke situatie.

 d) Samen met anderen

Het College wil zoveel mogelijk samen met andere organisaties en instellingen aanhaken bij bestaande initiatieven in de wijk en waar mogelijk op projectbasis werken. Het College streeft naar heldere projecten die duidelijk zijn afgebakend naar doelstellingen, plaats, tijd en budget.

Het College volgt het landelijk diaconaal beleid van de PKN en heeft besloten dat op basis van de maatschappelijke situatie en leefomgeving van Den Haag Oost de nadruk ligt op 1) armoede, economie en sociale zekerheid; 2) zorg voor ouderen, gehandicapten, verslaafden en 3) vluchtelingen.

5.0 Diaconale werkzaamheden en het College

Door middel van dit beleidsplan probeert het College meer duidelijkheid te scheppen omtrent zijn visie en functioneren voor de komende periode. Het College opereert echter in een breder verband met de wijkdiaconieën. De wijkkerkenraden van de GKO ontplooien op dit moment reeds een scala van diaconale en missionaire activiteiten binnen de wijk.

5.1 Werkzaamheden van het College

Het College van Diakenen heeft tegen deze achtergrond de hoofddoelstellingen uitgewerkt in een aantal concrete werkzaamheden. De komende periode zal het College het volgende trachten te bereiken:

 • Het College stelt jaarlijks het collecterooster op en is verantwoordelijk voor de verdeling van de collectegelden van de diaconie.
 • Het College van Diakenen ondersteunt per jaar een nader vast te stellen aantal projecten van een nader te bepalen doelgroep, passend binnen de doelstellingen van het College.
 • Het College ondersteunt en begeleidt  individuele gevallen voor zover hiertoe verzoeken tot het College of de wijkdiaconieën worden gericht.
 • Het College werkt samen met andere partijen zoals de Diaconie van de PGG of STEK.
 • Het College ondersteunt de activiteiten van de Recreatiecommissie. Deze commissie organiseert  tweemaal per jaar een activiteit voor ouderen.

 Missionair Diaconale Ontwikkelingssamenwerking GKO (MDO)

Het College van Diakenen beheert op verzoek van de Algemene Kerkenraad het Missionair Diaconaal Oecomenisch fonds (MDO). In het verleden heeft het MDO fonds zich gevormd door giften. De komende jaren zal het College van Diakenen dit fonds besteden aan projecten die binnen de doelstellingen van dit fonds passen. Hiervoor heeft het College van Diakenen de Richtlijn MDO fonds opgesteld, waarin de criteria en randvoorwaarden voor de besteding van de gelden zijn vastgelegd.

Fonds Bijzondere Doeleinden (FBD)

Daarnaast heeft het College op verzoek van de GKO het beheer over het Fonds Bijzondere Doeleinden (FBD). Deze gelden worden ingezet voor de ouderenzorg in de breedste zin van het woord.

 5.2 De werkzaamheden van de wijkdiakenen op hoofdlijnen

 • Collecten: De Diaconie is verantwoordelijk voor de diverse collectes, de besteding en de communicatie daarover. Ook moet de Diaconie ervoor zorgen dat het Kerkelijk bureau alsmede de predikanten en de dienstdoende diaken op de hoogte zijn. 
 • Heilig Avondmaal: De Diaconie is verantwoordelijk voor het faciliteren van het Heilig Avondmaal.
 • Activiteiten: De Diaconie zet zich binnen de wijk in voor tal van diaconale activiteiten, o.a. de recreatiecommissie, de maaltijdavonden, thema-avonden.
 • Bijzondere activiteiten: De Diaconie is verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van de gemeente van speciale acties en bijzondere collectes. Ook zorgt zij ervoor dat eventuele folders tijdig worden uitgedeeld.
 • Sociale vraagstukken en financiële bijstand: De wijkdiaconie is een vraagbaak voor gemeenteleden en anderen aangaande sociale en financiële vraagstukken.
 • Ouderencontacten: De wijkdiaconie organiseert contactmomenten en activiteiten die gericht zijn op de oudere leden van de wijken (via zusterraden en team meeleven) met als doel om te zien naar ouderen en mogelijke eenzaamheid weg te nemen.

 

Het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost, augustus 2016.